THAI | ENG  
 
 
   
 
 
 
 
  ศิริวรรณ องค์ไชย
Thailand Excellence Center for Tissue Engineering, Department of Biochemistry,
Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand., and
Mangosteen Research and Development Center, Asian Phytoceuticals Public Co., Ltd.
 
 

โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) เป็นโรคข้อที่พบบ่อยมากที่สุด เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ และ กระบวนการสลายสารชีวโมเลกุลโดยเซลล์คอนโดรชัยต์ และเป็นผลทำให้มีการสลายสารชีวโมเลกุลนอกเซลล์มากขึ้นที่ บริเวณข้อกระดูกอ่อน

จากการศึกษาผลของสารแซนโธนส์ในมังคุดต่อการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนและเซลล์คอนโดรชัยต์ในหลอดทดลอง พบว่า GM-1 มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ายาที่ใช้รักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน การบรรยายนี้จะนำ เสนอข้อมูลข้างต้นพร้อมทั้งกลไกการออกฤทธิ์ของสารนี้ในระดับโมเลกุล

 
 
 
 
 
 
 
  • Lab Data of BIM Capsule and BIM Mangosteen Juice
  • ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและฤทธิ์ต้านมาเลเรียของสารแซนโธนส์จากมังคุด
  • ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารแซนโธนส์จากมังคุด
  • ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารแซนโธนส์จากมังคุด
  • กลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนของสารแซนโธนส์จากมังคุด
  • ผลิตภัณฑ์มังคุด : จากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลก
  • การบรรยายในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และโทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 วันที่ 31 ตุลาคม 2551
  •